Skip to main content
set time and date in linux

تنظیم تاریخ و ساعت با دستور timedatectl در Linux

به منظور تنظیم date و time ، می توان از دستور timedatectl که در اکثر توزیع های Linux که معماری جدید لینوکس ، یعنی systemd را پشتیبانی می کنند ، استفاده می شود.در معماری قدیمی ، یعنی sysvinit ، برای تنظیمات تاریخ و ساعت از دستور date استفاده می گردید. داشتن زمان مناسب در هر […]

بیشتر بخوانید